Animo Notus

There are no translations available.

„Animo Notus" - софтуерно приложениe за автоматизиране на цялостната дейност на транспортни и спедиторски фирми. Продуктът е създаден на базата на сериозен разработки в сферата на управленския софтуер и със сътрудничество на колеги с богат опит в транспортния бранш. Основната цел е бързото и качествено обслужване на дейноста на клиента, да се съчетае с максимална лекота на работа и контрол. Animo Notus е многопотребителски и многофирмен продукт, изграден на принципа „Клиент-сървър" и обхващ на практика неограничен брой места.

Платформата на работа на продукта е Microsoft Windows.

Системата интегрира транспортно-спедиторската дейност с финансов модул за следена на паричните потоци.
Обхващат се основните операции по осъществяването на спедиция или транспорт и финасовото им обезпечаване по следната схема:

Не е задължително съществуването на всички отдели. Възможно е например Отдел „каса" да съвместява функциите на Отдел „Оперативно счетоводство".

Във връзка с горното продукта е организиран на модулен принцип със следните основни модули:

Модулите Финанси и Контрагенти са задължителни за функционалността на системата. Останалите са опционални в зависимост от дейноста на клиента.

Предназначението на всеки модул е както следва:

 • Оферти - Извършва се следене на постъпващите запитвания за МТ. Подготвят се групажи по заявки или при невъзможност за собствено изпълнение се оферират на фирма партньор.
 • Контрагенти - Сключват се договори за МТ. Попълват се клиентски карти. Следят се плащанията, падежите и кредитния рейтинг на клиентите.
 • Финанси - Подготвя се работен сметкоплан за следене на приходите и разходите по съответни пера. Извършват се всички разплащания с контрагенти. Плащания вътре във фирмата - заплати, външни разходи, данъци и др. Справки за паричен и финансов поток.
 • Собствен транспорт - организира се транспорта по заявка за МТ, чрез използуването на собствен автомобил. Следят се всички възникнали с това събития. Контролира приходите и разходите на километър, разходната норма на горивото, рентабилноста на курса, заредение литри и съответната им цена и др.
 • Спедиция - Сключване на договори с парньори за МТ. Следене на печалбите от тази дейност, на оборотите/ съответно цените/ на превозвачите.

Всеки модул разполага с необходимите справки /отчети/ контролиращи цялостностна и коректнтостта на данните, както и такива даващи детайлна и сравнителна информация, полезна при вземането на управленски решения.

Условия за извънгаранционна поддръжка на програмен продукт „Animo Notus"за управление дейността транспортни и спедиторски фирми.

Цената на продукта зависи от закупените модули и от броя на работните места.

Цените на модулите са следните:

 • Модул „Оферти" -700 EUR.
 • Модул „Финанси" -700 EUR.
 • Модул „Контрагенти"-700 EUR.
 • Модул „Спедиция"-1000 EUR.
 • Модул „Собствен транспорт"-1000 EUR.

Цени за инсталация на работни места:

 • Сървър - 200 EUR.
 • От 1 до 5 р.места - по 50 EUR. на раб. място.
 • От 6 до 10 р.места - по 40 EUR. на раб. място.
 • Над 11 р. Места - по 30 EUR. на раб. място.

В цените са включени

 • обучение в рамките на 1 ден.
 • гаранционно обслужване в рамките на три месеца