Лицензно споразумение

Споразумението представлява договор между "Анимо софтуер" ООД от една страна, като собственик на софтуерния продукт, който включва компютърен софтуер и електронна документация, свързани медии и печатни материали и от друга страна Вас, като потребител на настоящия програмен продукт. Когато инсталирате, копирате или използвате по какъвто и да е друг начин софтуерния продукт или някоя от неговите по-нови версии (както те са дефинирани по-долу) Вие давате своето съгласие и се обвързвате с условията на договора. Ако не сте съгласни с условията определени в настоящия договор, не инсталирайте, копирайте или използвайте по какъвто и да е друг начин софтуерния продукт.

Ако инсталирате, копирате или по какъвто и да е друг начин използвате някоя от версиите или други компоненти на софтуерния продукт, които сте получили като отделна част от софтуерния продукт, Вие ще сте обвързани с допълнителни лицензионни условия, които са свързани с тези нови версии. Ако не сте съгласни с допълнителните лицензни условия, свързани с тези нови версии, не инсталирайте, не копирайте и не използвайте по друг начин тези версии.

Софтуерният продукт е защитен от законите за авторското право и международните спогодби за авторското право, както и други закони и спогодби, свързани с интелектуалната собственост. Софтуерният продукт е лицензиран, не продаден. Условията на напечатано на хартиен носител лицензионно споразумение, което може да се разпространява заедно със софтуерния продукт, замества условията на лицензионното споразумение, които могат да се видят изписани на екрана на компютъра, вътре в самия софтуерен продукт.

 1. Това лицензионно споразумение Ви позволява да използвате едно копие на настоящия софтуерен продукт върху един компютър. Под използване на софтуерния продукт се разбира: зареден софтуер в паметта(RAM), инсталиран на постоянен носител (твърд диск, дискета или друго запаметяващо устройство) на компютъра.
 2. До момента на сключване на сделка за покупко-продажба или договор за наемно ползване на настоящия софтуерен продукт от Вас като потребител, това лицензионно споразумение Ви дава право да ползвате софтуерния продукт в демонстрационен режим и единствено с цел запознаване с продукта, тоест без комерсиална цел.
 3. Софтуерът не може да се препродава. Вие нямате право да препродавате или да отдавате по друг начин софтуерния продукт.
 4. Вие не можете да извършвате промени на изпълнимия код. Декомпилиране, дизасемблиране, модификация или адаптиране на стари версии от този продукт са забранени.
 5. Нямате право да отдавате под наем или заемате софтуерния продукт.
 6. Настоящото лицензионно споразумение не Ви дава право да използвате търговските марки или други сервизни марки на “Анимо софтуер” ООД.
 7. Сервизни услуги. Фирма “Анимо софтуер” ООД може да Ви предостави сервизни услуги за софтуерния продукт.
 8. Вие нямате право да прехвърляте правата Ви на този лиценз на други физически или юридически лица.
 9. Софтуерният продукт се лицензира като цял продукт.
 10. Всички наименования и права върху интелектуалната собственост свързана със софтуерния продукт заедно с печатните материали и всякакви копия на софтуерния продукт са собственост на “Анимо софтуер” ЕООД и са защитени от международните и вътрешни норми за закрила на интелектуалната собственост.
 11. Ако придобиете този продукт в Република България, лицензионното споразумение попада под нейната юрисдикция. Ако продуктът е придобит извън Република България, то лицензионното споразумение попада под юрисдикцията на съответната държава.

“АНИМО СОФТУЕР” ООД не носи отговорност за недостигнати функционални показатели в следствие на влошени параметри и небалансираност на техническата и/или системна среда; грешки получени в резултат на неправилна експлоатация, заразяване на компютърните системи с вируси; повреда в компютрите и други обективни състояния на средата, водещи до невъзможност за работа с продукта. “АНИМО СОФТУЕР” ООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е особени, инцидентни, непреки или последващи щети и пропуснати ползи (включително щети от загуба на бизнес печалба, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация, или други парични загуби), в резултат на използването или невъзможността за използване на софтуерния продукт или невъзможността за сервиз.

Ако сте подписали отделен договор за сервизни услуги, извършвани от “АНИМО СОФТУЕР” ООД, цялата отговорност за сервизните услуги ще бъде съгласно разпоредбите на този договор.